TITEL1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en beheersen de Order(s) aangegaan tussen de Klant en de Leverancier voor de levering van Diensten. Leverancier en Klant worden soms hierna individueel aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen”.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Overeenkomst”: De Algemene Voorwaarden, het order voor de betreffende diensten en de Service Level Agreement.

“Getroffen Dienst”: De individuele Dienst die onbeschikbaar is.

“Klant”: De rechtspersoon of individuele persoon vermeld op het Order.

“Klantgegevens”: Alle data (met inbegrip maar niet beperkt tot een software-applicatie) opgeslagen door de Klant op de infrastructuur van de Leverancier, dit volgens de Diensten van de Leverancier.

“Technologie van de Klant”: De gepatenteerde technologie van de klant, inclusief en zonder beperking, alle tekst, afbeeldingen, geluid, video, en logbestanden, de Software van de Klant (in source en object forms), user interface design, architectuur en documentatie (zowel gedrukt als elektronisch) know-how en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld (al dan niet in eigendom van de klant of in licentie gegeven aan de Klant door een derde partij).

“Eindgebruikers”: Elke persoon of entiteit die gebruik maakt van de Diensten via de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de Klant, de Leverancier van de Klant of een klant van de Klant.

“Wanprestatie”: een structurele schending van een materiële bepaling van de Overeenkomst en/of het niet maken van een (tijdige) betaling volgens de Overeenkomst.

“Overmacht”: Overmacht is een gebeurtenis die hoe dan ook buiten de redelijke controle van een partij valt, inclusief en zonder beperking: oorlogshandelingen, daden van God, aardbevingen, orkanen, overstromingen, brand of andere soortgelijke ongevallen, embargo’s, oproer, terrorisme, sabotage, stakingen, overheidsmaatregelen, opstanden, epidemieën, quarantaine, het onvermogen om materialen te produceren of transport te faciliteren, het falen van de macht, restrictieve overheidsregelgeving, rechterlijke bevelen, veroordeling, het falen van het internet of een andere gebeurtenis van soortgelijke aard.

“Overheidsinstantie”: elke federale, nationale, regionale, provinciale, stedelijke, gemeentelijke, lokale, territoriale, of stam- overheid, of buitenlandse of binnenlandse, of een afdeling, agentschap, bureau of andere administratieve of regelgevende instantie die autoriteit verworven heeft van één van de voorgaanden, inclusief en zonder beperking, rechtbanken, openbare nutsbedrijven en communicatie-autoriteiten.

“Leveranciersdienst(en)” of “Dienst(en)”: De diensten die door de Leverancier aan de Klant worden geleverd op grond waarvan de Klant haar gegevens mag opslaan en/of de software mag gebruiken via de infrastructuur die door de Leverancier, zoals verder beschreven in het Order.

“Intellectuele eigendomsrechten”: Intellectuele eigendomsrechten omvatten alle intellectuele eigendom van welke aard dan ook en het recht toe te passen voor de bescherming ervan.

“Interestvoet”: De Belgische wettelijke interestvoet verhoogd met 2,00 %.

“Maandelijks Terugkerende Kosten” of “MRC”: De vaste kosten te betalen aan de Leverancier door de Klant op een maandelijks terugkerende basis voor het gebruik van de Diensten.

“Order”: De (bevestigde) Order/Bestelling, contract of voorstel tot vaststelling van de afspraken met betrekking tot de levering van diensten door de Leverancier aan de Klant en beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

“Persoonlijke Gegevens”: Elke informatie die een individu kan identificeren.

“Ingangsdatum van de Dienstverlening”: (i) De tijd dat de Leverancier begint met het verstrekken van de Diensten zoals gemeld door de Leverancier aan de Klant; of (ii) de tijd dat de Klant begint met het gebruik van de diensten, naargelang welke datum eerder valt.

“Servicevergoedingen”: De kosten voor de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot de maandelijks terugkerende kosten en éénmalige kosten), zoals vermeld in de betrokken Order.

“Servicetermijn”: De initiële termijn van de levering van de dienst, zoals vastgesteld in het Order, waarbij de Klant het onvervreemdbare recht heeft om de Dienst te gebruiken tijdens de Servicetermijn tegen betaling van de Servicevergoedingen.

“Service Level Agreement” of “SLA”: De service level bepalingen die de service level targets beschrijven zoals uiteengezet in paragraaf 8.

“Software”: Elke softwaretoepassing geleverd door de Leverancier die de Klant mag gebruiken in overeenstemming met een Order.

“Leverancier” of “Weepee”: Weepee N.V. en haar partners.

“Leveranciersnetwerk”: Het telecommunicatienetwerk, inclusief maar niet beperkt tot vezels en optische en bekabelde/draadloze transmissie apparatuur, die eigendom is van en/of gehuurd en beheerd en onderhouden door de Leverancier of haar dochterondernemingen.

“Technologie van de Leverancier”: De eigen technologie van de Leverancier, inclusief en zonder beperking, Leveranciersdiensten, software tools, hardware ontwerpen, algoritmen, software (in source en object forms), user interface design, architectuur, class libraries, objecten en documentatie (zowel gedrukt als elektronisch), netwerk designs, know-how, methoden voor bedrijfsvoering, en de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld (al dan niet in eigendom van de Leverancier of in licentie gegeven aan de Leverancier door een derde partij).

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1. De Overeenkomst omvat het onvervreemdbare recht om de Diensten, zoals beschreven in het Order en de Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement, te gebruiken tijdens de afgesproken Servicetermijn.

2.2. De Overeenkomst beschrijft de rechten en plichten van de Partijen met betrekking tot de Dienstverlening.

2.3. Een Order wordt slechts bindend indien het wordt ondertekend en uitgevoerd door een bevoegde vertegenwoordiger van beide Partijen.

2.4. De Klant stemt ermee in en erkent dat de Overeenkomst geen recht geeft om een deel van het Weepee Netwerk of Technologie te gebruiken anders dan de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst en dat de Diensten verleend onder deze Overeenkomst de Klant geen enkel eigendomsrecht, aandeel of enig ander recht geeft op fysieke toegang of het gebruik van het Weepee Netwerk.

2.5. De Klant mag alleen gebruik maken van de Diensten en de bijbehorende bandbreedte met als doel de overdracht van dataverkeer tussen haar systemen te faciliteren en mag er uitdrukkelijk geen misbruik van maken of het gebruiksrecht van de Diensten en de bijhorende bandbreedte (her)verkopen of verhuren, tenzij Weepee voorafgaand schriftelijke toestemming daartoe heeft gegeven.

2.6. Voorafgaand aan de feitelijke levering van de Diensten zal Weepee de Diensten testen om te controleren of alle diensten klaar voor gebruik zijn.

ARTIKEL 3. LEVERING EN AANVAARDING

3.1. Voorafgaand aan de eigenlijke datum van levering van de Diensten zal Weepee de Diensten testen om te controleren of alle Diensten klaar voor gebruik zijn.

3.2. Weepee zal de Klant informeren vanaf welke Datum de Diensten klaar voor gebruik zijn, dit is de “Ready for Service” Datum. Gedurende een periode van vijf (5) werkdagen die ingaat op de “Ready for Service” ingangsdatum, heeft de Klant het recht om on-site testen van de Diensten uit te voeren waardoor de Klant kan vaststellen of de Diensten voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement.

3.3. Indien de Klant de Diensten aanvaardt, zal de “Ready for Service” Datum worden beschouwd als de Ingangsdatum van de Dienstverlening. In het geval dat de Klant (i) geen on-site testen van de Diensten uitvoert, (ii) er niet in slaagt om binnen de tien (10) werkdagen na de “Ready for Service” Datum aan Weepee te bewijzen dat de Diensten niet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement, of (iii) Weepee informeert dat hij de Diensten niet accepteert, zal de “Ready for Service” Datum ook beschouwd worden als de Ingangsdatum van de Dienstverlening.

3.4. Als de Klant aan Weepee bewijst dat de Diensten niet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement en Weepee schriftelijk informeert dat hij de Diensten niet accepteert als gevolg daarvan, dan zal Weepee alle (redelijkerwijs mogelijke) nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Diensten voldoen aan de specificaties in de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement en zal Weepee ervoor zorgen dat de Diensten opnieuw worden getest. Weepee zal de nieuwe testresultaten aan de Klant bezorgen. De datum waarop de nieuwe testresultaten aan de Klant worden bezorgd, wordt dan beschouwd als de nieuwe “Ready for Service” Datum.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De Klant zal de eventuele installatiekosten betalen in aanvulling op de Servicevergoedingen zoals uiteengezet in de toepasselijke Order. Extra (“on-demand”) ondersteuning of technische inspanningen zullen worden aangerekend aan de Klant op basis van “Time & Material” kosten zoals uiteengezet in de toepasselijke Order, en zal door de Klant worden betaald. De Klant kan inzicht verkrijgen in de verrichte prestaties op basis van timesheets.

4.2. Tenzij anders tussen de partijen schriftelijk overeengekomen, zal de facturering van de Leveranciersdiensten starten op de Ingangsdatum van de Dienstverlening. De Leverancier zal alle Servicevergoedingen factureren in overeenstemming met de frequentie, de methode, betalingsvoorwaarden en valuta vastgelegd in het Order.

4.3. Weepee zal facturen sturen voor alle betalingen die moeten worden gedaan door de Klant op grond van de Overeenkomst. Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op verrekening van de Klant.

4.4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10,00 % op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats worden toegewezen aan een openstaande interest, met inbegrip van de moratoire interest, en/of incassokosten en pas daarna aan de (oudste) uitstaande schulden aan de Leverancier. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de Diensten totdat betaling van openstaande facturen ten volle geschied is, en de Klant dient hierbij alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen.

4.5. Alle in de overeenkomst uiteengezette bedragen zijn, voor zover van toepassing, exclusief BTW en jaarlijkse indexering.

4.6. Weepee heeft het recht om de prijzen elk jaar te verhogen in lijn met de Index der Consumptieprijzen, deze verhoging heeft terugwerkende kracht vanaf het begin van dat kalenderjaar. De indexatie zal worden gefactureerd aan de klant door middel van een aparte factuur of door middel van een aanpassing van de Servicevergoedingen.

4.7. In het geval de Klant te goeder trouw de gehele of een deel van de factuur van de Leverancier betwist, moet de Klant het onbetwiste deel van de factuur betalen en een schriftelijke vordering indienen voor het betwiste bedrag waarbij hij in deze vordering de redenen van de betwisting uiteenzet. Alle vorderingen moeten bij de Leverancier worden ingediend binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur in kwestie. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij in staat is en dat het redelijk is om van de Klant te vragen om facturen te betwisten binnen die tijd, de klant doet daarbij afstand van het recht om facturen te betwisten die niet binnen de hierboven uiteengezette termijn werden betwist.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

5.1. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijke doeleinden. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en zal de Diensten niet gebruiken of toestaan dat de Diensten worden gebruikt voor het verzenden, distribueren of opslaan van inhoud of berichten (met inbegrip van e-mailberichten), die ongeschikt (inclusief, maar niet beperkt tot, obscene (met inbegrip van kinderpornografie), lasterlijk, bedreigend, beledigend, hatelijk, of buitensporig gewelddadig), schadelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, virussen, wormen, het kraken van wachtwoorden programma’s of Trojaanse paarden), en/of frauduleus of misleidend (inclusief, maar niet beperkt tot, valse, misleidende of misleidende verklaringen, claims, of voorstellingen) zijn, zoals redelijkerwijs bepaald door de Leverancier in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen van de internetgemeenschap, noch voor het verspreiden van ongevraagde e-mailberichten waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat deze klachten kunnen uitlokken (spam).

5.2. De Klant is verantwoordelijk voor het ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten (tot zover niet veroorzaakt door een handelen of nalaten van de Leverancier). De Klant moet de Leverancier onmiddellijk op de hoogte brengen ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten en eveneens alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat er zich een geval van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten voordoet.

5.3. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten in verband met de Diensten, zelfs als deze kosten ontstaan door of het gevolg zijn van een dergelijk frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de Diensten.

ARTIKEL 6. OPSCHORTING

6.1. Weepee heeft het recht om een deel of het geheel van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:

6.1.1. In het geval van een Wanprestatie of dreigende Wanprestatie toe te rekenen aan de Klant;

6.1.2. Indien de Klant aan Weepee geen tijdige toegang geeft tot haar locaties en/of gebouwen of indien de Apparatuur van de Klant en/of enige andere toepassingen (nog) niet klaar zijn en om deze reden Weepee niet in staat is om de Diensten aan te sluiten;

6.1.3. Bij de intrekking of het verstrijken van om het even welke telecommunicatievergunning, registratie of licentie die in hoofde van de Klant vereist zijn om de hier vermelde verplichtingen na te komen en de Diensten te gebruiken;

6.1.4. Als Weepee verplicht is om te voldoen aan een bevel, instructie of verzoek van de regering, het Hof, de Hulpdiensten, of andere bevoegde administratieve overheidsinstantie; of

6.1.5. Als de Klant haar eigen faillissement aanvraagt of om uitstel van betaling vraagt, insolvent wordt of failliet gaat, indien een curator wordt benoemd voor het bedrijf van de Klant of indien de Klant niet meer in staat is om haar betalingsverplichtingen jegens haar schuldeisers te voldoen.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1. De aansprakelijkheid van Weepee op grond van een Overeenkomst is beperkt tot de directe schade en zal nooit meer bedragen dan de jaarlijkse waarde van een Order (totaal van de desbetreffende Servicevergoedingen), maar met een maximum per gebeurtenis dat gelijk is aan de maandelijkse Servicevergoedingen. Directe schade kan alleen bestaan uit de volgende elementen:

7.1.1. De redelijke (en aantoonbare) kosten die de Klant heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat de Diensten van Weepee voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de van toepassing zijnde Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement in het kader van een incident. De genoemde kosten worden niet vergoed in het geval de overeenkomst is ontbonden en/of vernietigd door de Klant;

7.1.2. De redelijke (en aantoonbare) kosten die de Klant heeft gemaakt om de oorzaak en de gevolgen van de schade vast te stellen. Voornoemde kosten worden alleen gecompenseerd voor zover deze kosten van toepassing zijn op de directe schade;

7.1.3. De redelijke (en aantoonbare) kosten die de Klant heeft gemaakt om eventuele verdere schade te voorkomen. De genoemde kosten worden alleen vergoed voor zover deze kosten zijn gemaakt om te voorkomen dat (verdere) directe schade optreedt;

7.1.4. De redelijke (en aantoonbare) schade aan lichamelijke zaken van de Klant waarvan het verlies het directe gevolg is van activiteiten van of namens Weepee in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2. Weepee is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verlies of schade die het gevolg is van producten of diensten die niet werden geleverd door Weepee (zoals, maar niet beperkt tot halffabricaten, hardware en/of software), noch zal Weepee aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanpassingen van een product en/of dienst die niet door Weepee werd uitgevoerd.

7.3. Weepee is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade en schade die voortvloeit uit of in verband met de Overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van verwachte gelden, kapitaalkosten, kosten van de Klant voor vervangende diensten, of claims van klanten van de Klant. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om haar informatie op een efficiënte manier te beschermen en op te slaan. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van de nodige back-ups in verband daarmee.

7.4. Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel 7 is Weepee niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, ongeacht de gronden (dat wil zeggen, hetzij uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad) waarop een dergelijke vordering wordt ingediend.

7.5. Als voorwaarde voor de vergoeding van enige schade moet de Klant het optreden van dergelijke schade zo spoedig mogelijk op schriftelijke wijze aan Weepee melden. Echter, zal elke conclusie over de vordering worden genomen zes (6) maanden nadat de schade is opgetreden.

7.6. De Klant stemt in om Weepee en haar werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en aanvaardt de aansprakelijkheid voor (i) enig letsel, verlies of schade aan personen, lichamelijke zaken of faciliteiten van een derde partij (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) voor zover die voortkomen uit of een gevolg zijn van haar eigen nalatigheid, (ii) alle vorderingen, aansprakelijkheden of schade aan derden die voortvloeien uit de productaansprakelijkheid met betrekking tot een product/dienst die de Klant aan een derde levert, waarbij het product/dienst gedeeltelijk werd gevormd door diensten van Weepee, en (iii) alle claims, aansprakelijkheden of schade aan derden die voortvloeien uit het niet nakomen van een verordening, wet of rechterlijk bevel van de bevoegde rechter of instantie in verband met de verplichtingen van die partij krachtens de Overeenkomst.

7.7. De beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaring als bedoeld in dit artikel 7 blijft van kracht na het verstrijken of de beëindiging van de Overeenkomst (tot aan de verjaring) en zijn van toepassing op alle verliezen, vorderingen, aansprakelijkheden of schade beschreven in dit artikel 7.

ARTIKEL 8. TERMIJNEN EN BEËINDIGING

8.1. Een Overeenkomst kan slechts worden beëindigd in overeenstemming met dit artikel 8.

8.2. De Partijen hebben een Overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur, hetzij voor een bepaalde duur (i.e. De Servicetermijn) zoals vermeld in het Order. Indien de Overeenkomst is gesloten voor een bepaalde duur zal, bij het verstrijken van de initiële Servicetermijn, deze Servicetermijn automatisch worden verlengd voor een periode van één (1) jaar.

8.3. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen. Een opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren, door middel van een aangetekend schrijven. Bij een Overeenkomst voor bepaalde duur dient dit schrijven verstuurd te worden ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop de initiële of verlengde Servicetermijn afloopt. Ingeval van een Overeenkomst van onbepaalde duur kan de opzegging door middel van aangetekend schrijven op elk moment gebeuren en zal er een opzeggingstermijn van toepassing zijn van zes (6) maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opzeggingsbrief, tenzij anders schriftelijk bepaald in een specifieke overeenkomst.

8.4. Elke Partij heeft steeds het recht door schriftelijke opzegging de overeenkomst te beëindigen in het geval dat:

8.4.1. Er Overmacht is gedurende ten minste zestig (60) dagen als gevolg waarvan een Partij niet in staat is de (materiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren;

8.4.2. De andere Partij dient vrijwillig een faillissementsaanvraag in of verzoekt om een uitstel van betaling;

8.4.3. De andere Partij insolvabel of failliet gaat.

8.5. Tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders is bepaald, zullen na het verstrijken of de beëindiging van de Overeenkomst (met daarin inbegrepen eventuele opzeggingstermijnen) alle rechten en plichten van de partijen op grond van deze Overeenkomst zonder vergoeding een einde nemen. Dit zonder dat Weepee enige vergoedingen of andere betalingen dient te doen, met inbegrip van vooruitbetalingen en vergoedingen voor Service en onderhoud die de Klant eerder aan Weepee betaalde.

8.6. De Leverancier zal bij beëindiging van de Overeenkomst voor de overdracht van gegevens en programmatuur ondersteuning bieden aan de Klant mits vergoeding van de kosten hiervoor door de Klant. Indien de Leverancier met een de Klant een Overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zullen bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Klant al de door de Leverancier verrichte werkzaamheden en aangekochte producten onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Weepee Netwerk en alle aan de Klant geleverde materiaal, in welk medium dan ook, op grond van de Overeenkomst, met inbegrip van en zonder beperking, as- built tekeningen en onderhoud gegevens, zullen ten allen tijde eigendom blijven van Weepee of enige partner van Weepee.

9.2. De Klant zal exclusief alle rechten, eigendomsrechten en belangen bezitten in en op de Klantgegevens en is als enige verantwoordelijk voor de daarop toepasselijke wettelijke verplichtingen, met inbegrip van en zonder beperking, de naleving van de wetten die van toepassing zijn op de intellectuele eigendom, de naleving van de regelgeving, juistheid, integriteit en legaliteit.

ARTIKEL 10. VERTROUWELIJKHEID

10.1. Elke Partij verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij, die wordt beschreven in verband met de Overeenkomst, in strikte vertrouwelijkheid te houden. Geen van beide Partijen zal aan een derde partij dergelijke vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

10.2. Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de onthullende Partij, mag alleen worden gebruikt door de ontvangende Partij voor de uitvoering van de Overeenkomst, en zulke vertrouwelijke informatie, met inbegrip van alle kopieën daarvan, zal worden teruggegeven aan de onthullende Partij of worden vernietigd vanaf het ogenblik dat deze voor de ontvangende Partij niet langer van nut is of op het eerste verzoek van de onthullende Partij.

10.3. De bepalingen van artikel 10 zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

10.3.1. Publiek toegankelijk wordt anders dan door middel van een schending van dit artikel 10 door de ontvangende Partij;

10.3.2. Moet openbaar worden gemaakt door een wet, regeringsbeslissing, gerechtelijk bevel, regel of regelgeving;

10.3.3. Onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij; of

10.3.4. Beschikbaar wordt voor de ontvangende Partij zonder enige beperking van een derde partij.

ARTIKEL 11. DIVERSE BEPALINGEN

11.1. Weepee kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die verband houdt apparatuur van de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat de Leverancier niet verantwoordelijk is voor gegevens die zijn opgeslagen door de Klant die gebruik maakt van de Diensten. Niettegenstaande, kan de Klant op elk gewenst moment deze gegevens met behulp van de Diensten naar een aparte locatie kopiëren.

11.2. De Partijen erkennen en komen overeen dat de Leverancier de Klant kan voorzien van bepaalde IP-adressen in eigendom en/of in licentie door de Leverancier, dit in verband met de levering van de Diensten. De Klant erkent en stemt ermee in dat samen met de beëindiging van de overeenkomst voor welke oorzaak ook, eveneens het recht van de Klant om dergelijke IP-adressen te gebruiken automatisch wordt beëindigd.

11.3. Indien een bepaling in deze Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke Partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

11.4. De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en aanbiedingen met betrekking tot het onderwerp hiervan, die verder geen kracht of effect zullen hebben.

11.5. In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in de documenten die de Overeenkomst vormen, zal volgende volgorde van toepassing zijn: 1) het Order, 2) de Algemene Voorwaarden, en 3) de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement.

11.6. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de Klant moeten tijdig door de Klant aan de Leverancier worden meegedeeld. De Leverancier is gerechtigd de naam en het logo van de Klant op een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

11.7. De Leverancier is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Leverancier zal de Klant minstens één maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan de Klant de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijzigingen in werking treden. Indien de Klant niet binnen één maand per aangetekende zending uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de voorziene wijzigingen, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID

12.1. De Overeenkomst en eventuele geschillen daarop betrekking hebbende, worden beheerst door en uitsluitend opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

12.2. In het geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de Overeenkomst of het bestaan daarvan, zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brussel.

TITEL 2. SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN WEEPEE VOIP TELEFONIE

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot Weepee VoIP telefonie wordt verstaan onder:

1.1.1. “Weepee”: Weepee NV met zetel te Koeweideblock 2 / C10, B-1785 Merchtem en ondernemingsnummer BE0886187743.

1.1.2. “Website”: De website www.weepeetelecom.eu.

1.1.3. “Dienst”: De telefonie dienst aangeboden door Weepee.

1.1.4. “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen Weepee en de Gebruiker. Deze bestaat uit alle aankoop bevestigingen, deze Algemene Voorwaarden, de informatieve documenten en alle documenten waarnaar verwezen wordt in deze Algemene Voorwaarden.

1.1.5. “Gebruiker”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eindgebruiker met Weepee de Overeenkomst sluit

ARTIKEL 2. DE OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst neemt een aanvang op het ogenblik van de orderbevestiging van de bestelbon door Weepee, die zich het recht voorbehoudt de bestelling, of een gedeelte daarvan, te weigeren. Deze Algemene Voorwaarden bevatten de rechten en verantwoordelijkheden van de Gebruiker en Weepee met betrekking tot de Dienst. De Gebruiker bevestigt deze Algemene Voorwaarden te begrijpen alsook alle documenten waarnaar wordt verwezen, en aanvaardt te zijn gebonden door de voorwaarden die erin zijn vermeld. De Gebruiker kan deze documenten ten allen tijde terugvinden op de Website en een gedrukte versie verkrijgen van de Weepee klantendienst. Weepee kan deze Algemene Voorwaarden alsook de documenten waarnaar wordt verwezen van tijd tot tijd aanpassen. In dergelijk geval zal Weepee de Gebruiker daarvan per e-mail op de hoogte stellen, een maand vooraleer de wijzigingen van kracht worden. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te stopzetten tot een maand nadat de wijzigingen van kracht werden. Na het verstrijken van deze periode wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3. DE DIENST

3.1. Weepee biedt voorafbetaalde telefonie diensten als uiteengezet op de Website. De Dienst is onderhevig aan wijzigingen en kan van tijd tot tijd worden aangepast. De Gebruiker ontvangt van Weepee een account-nummer voor de duurtijd van de overeenkomst met een minimum van zes (6) maanden. Bij afwezigheid van uitgaand gebruik door de Gebruiker gedurende een periode van meer dan twee (2) maand behoudt Weepee zich het recht voor het account-nummer af te sluiten. Om de Dienst te kunnen gebruiken dient de Gebruiker zich te registreren en een tegoed aan te kopen. De Gebruiker kan zelf zijn tegoed bepalen dan wel het door Weepee gesuggereerde tegoed aankopen. In geval de Gebruiker nalaat de nodige tegoeden aan te kopen, zal de Dienst niet beschikbaar zijn. De aankoop van tegoeden is finaal. De tegoeden dienen te worden gebruikt om de Dienst aan te kopen. Niet opgebruikte tegoeden vervallen niet, maar worden ook niet aan de Gebruiker terug betaald. De Gebruiker stemt ermee in dat de Dienst wordt uitgevoerd bij ontvangst van de desbetreffende betaling. De Gebruiker beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. De kosten en tarieven van de Dienst zijn raadpleegbaar op de Website. Weepee is gerechtigd haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen aan de consumentenindex. Aangezien deze indexaanpassing geen prijsverhoging uitmaakt, kan de Gebruiker om deze reden de Overeenkomst niet stopzetten en tegoeden terugvorderen. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de kost van het internetgebruik niet begrepen is in de aanrekeningen van Weepee, doch door de Gebruiker afzonderlijk dienen te worden aangekocht. De Dienst is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is verboden de Dienst verder te verhuren of te verkopen of anderszins te commercialiseren zonder instemming van Weepee.

ARTIKEL 4. VOORTIJDIGE STOPZETTING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Weepee behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst stop te zetten, te schorsen of te ontbinden in volgende gevallen:

– Wegens technische redenen;

– Wegens schending door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden of de andere voorwaarden van de Overeenkomst;

– Bij gebruik van de Dienst in strijd met wettelijke of reglementaire bepalingen, de openbare orde of goede zeden, op een wijze die de goede werking van het platform van Weepee verstoort of disproportioneel belast;

– Bij het omzeilen of anderszins onnuttig maken van de beveiligingssystemen van Weepee;

– In geval van ernstige aanwijzingen van fraude.

In dergelijk geval is Weepee aan de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd en vervallen alle tegoeden.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN WEEPEE

5.1. Weepee garandeert dat haar platform op professionele wijze werd ontwikkeld en dat dit op professionele wijze wordt onderhouden. Weepee zal eventuele storingen en onderbrekingen naar best vermogen oplossen. Zij waarborgt verder dat haar platform minimaal 99,7 % van de tijd op jaarbasis functioneel is, behoudens overmacht en de vooraf op de Website of per email aangekondigde onderhoudswerken. Deze garantie betreft de werking van het Weepee platform. Weepee is niet verantwoordelijk voor diensten en zaken waarover zij geen controle heeft, zoals doch niet beperkt tot de internetaansluiting van de Gebruiker, de diensten van netwerkoperatoren edm. Weepee levert de Dienst tot op het netwerkaansluitpunt van de Gebruiker. De Gebruiker dient de hardware om de Dienst te kunnen gebruiken vanaf het network zelf te verzorgen. Voor zover het door Weepee aangeboden platform de in dit artikel bepaalde garantie niet nakomt, is de Gebruiker gerechtigd op een schadevergoeding per vastgestelde inbreuk gelijk aan het weekgemiddelde van de maand voorafgaand aan de eerste ingebrekestelling op voorwaarde dat de Gebruiker deze vergoeding opeist binnen de 24 uur na het incident. In geen geval kan de schadevergoeding aan de Gebruiker het bedrag van de netto-factuur voor de periode waarmee de schade verband houdt, overstijgen.

ARTIKEL 6. REGISTRATIE

6.1. De toegang tot de Dienst wordt verleend via een persoonlijke toegangscode. Deze toegangscode geeft de Gebruiker toegang tot de persoonlijke rekening van de Gebruiker. Deze toegangscode is strikt persoonlijk en kan niet worden gedeeld met andere partijen. De Gebruiker aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle handelingen die worden gesteld via de rekening van de Gebruiker. De Gebruiker is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn rekening en toegangsgegevens, alsook voor de toegang tot zijn computer/telefoniesysteem. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle daden en/of nalatigheden van derden die toch gebruik zouden maken van de toegangsgegevens van de Gebruiker. De Gebruiker ontvangt een account-nummer voor de duurtijd van de Overeenkomst met een minimum van zes maanden. Bij afwezigheid van gebruik gedurende een periode van meer dan twee maanden, behoudt Weepee zich het recht voor het account-nummer af te sluiten. Bij afwezigheid van gebruik door de Gebruiker gedurende een periode van meer dan zes maanden heeft Weepee het recht het al dan niet gekoppelde telefoonnummer aan derden toe te kennen. Een gekoppeld telefoonnummer is gratis overdraagbaar na een termijn van zes maanden. Indien het nummer binnen deze termijn wordt overgedragen, is een schadevergoeding verschuldigd aan Weepee ten bedrage van 100 Euro.

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

7.1. Weepee is als verwerker verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Weepee behandelt de persoonsgegevens van de Gebruiker vertrouwelijk overeenkomstig deze policy. Deze policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld via de online bronnen van Weepee, zoals de Dienst, Website, e-mail en dergelijke meer. Weepee verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker, gegevens betreffende het gebruik van de Dienst, facturatie, betaling en technische gegevens (IP adres, gegevens betreffende de gebruikte hardware edm.) alsook de andere door de Gebruiker verstrekte informatie voor volgende doeleinden:

– De uitvoering van de Overeenkomst (het verlenen van de Dienst, het beheren van de rekening van de Gebruiker edm.);

– Marktonderzoek en onderzoek naar het profiel van gebruikers;

– Promotie van producten en diensten van Weepee en ondernemingen die aan haar zijn verbonden;

– Verbetering van de Dienst.

7.2. Weepee kan de vermelde persoonsgegevens delen met aan haar verbonden ondernemingen, waaronder afdelingen, divisies en zusterbedrijven, alsook met bedrijven waarop Weepee beroep doet voor het verlenen van diensten. Weepee behoudt de controle op de persoonsgegevens en is er ook aansprakelijk voor. Weepee zal geen persoonsgegevens vrijgeven aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. De Gebruiker heeft het recht om te protesteren tegen het Gebruik van zijn gegevens voor marketing doeleinden en kan hiertoe een verzoek zenden naar het adres vermeld in artikel 1. De Gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in te kijken alsook deze te laten verbeteren. De Gebruiker kan een verzoek hiertoe zenden naar het adres vermeld in artikel 1.

ARTIKEL 8. KLANTENDIENST EN KLACHTEN

8.1. De Gebruiker kan de Weepee klantendienst contacteren bij voorkeur via het e-mailadres support@weepeetelecom.eu, doch eveneens via het telefoonnummer 0800 26 1 26 of per brief naar het adres vermeld onder artikel 1. Klachten dienen te worden ingediend binnen de twee (2) maanden na het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. De klantendienst zal de klacht bestuderen en haar beslissing aan de Gebruiker mededelen. In geval de Gebruiker niet akkoord gaat met de beslissing van de klantendienst, kan deze zich wenden tot de ombudsdienst telecom (Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – Tel. 02/223 09 09 – Fax. 02/219 86 59 – www.ombudsmantelecom.be). De Gebruiker kan de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden en andere contractuele documenten vinden op de Website of een gedrukt exemplaar opvragen bij de Weepee klantendienst.

ARTIKEL 9. INWERKINGTREDING EN DUUR

9.1. De Overeenkomst vangt aan op het ogenblik dat de Gebruiker zich registreert op het platform van Weepee. De Overeenkomst heeft geen minimale duur. Zij kan door de Gebruiker op ieder ogenblik kosteloos worden stopgezet. De Overeenkomst kan door Weepee worden stopgezet middels kennisgeving van een maand tijd. In geval Weepee de Overeenkomst stopzet zonder opgave van reden, worden reeds aangekochte en niet opgebruikte tegoeden terugbetaald. De Overeenkomst kan door Weepee met onmiddellijke ingang worden stopgezet indien de Gebruiker de voorwaarden ervan schendt (cfr. artikel 5). In dergelijk geval worden nog niet opgebruikte tegoeden niet terugbetaald.

ARTIKEL 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

10.1. Weepee is enkel aansprakelijk in geval van zware fout of zware tekortkoming onder deze Overeenkomst. Weepee is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de indirecte schade van de Gebruiker, zoals doch niet beperkt tot verlies van kansen, klanten, omzet of gegevens. Directe schade wordt vergoed in natura door het opnieuw leveren van de Dienst. In geval herstel in natura niet mogelijk is, dient de Gebruiker zijn directe schade te bewijzen. Onder geen beding kan Weepee op jaarbasis aansprakelijk zijn voor meer dan de helft van het door Weepee gefactureerde en door de Gebruiker effectief aan Weepee betaalde bedrag gedurende dat jaar. In geen enkel geval kan de Gebruiker Weepee aansprakelijk stellen voor geleden schade nadat een periode van zes maanden nadat het schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan, of de Gebruiker kennis kreeg van het schadeverwekkende feit.

ARTIKEL 11. FACTURATIE

11.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de diensten van Weepee vooraf betaalbaar. Facturen zijn contant betaalbaar. In geval van niet tijdige betaling van verschuldigde bedragen door de Gebruiker of door Weepee, is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van tien procent en een nalatigheidsinterest van 10 procent per jaar. De Gebruiker aanvaardt dat Weepee hem/haar geldig kennisgevingen kan zenden per e-mail en per e-mail alleen. De Gebruiker bevestigt elektronische facturen te aanvaarden en ziet af van zijn/haar recht op een papieren kopie.

ARTIKEL 12. BEVEILIGING

12.1. Als operator neemt Weepee op haar eigen netwerk diverse maatregelen om de beveiliging van onze dienstverlening en klantgegevens te verzekeren, waaronder ook diverse fraudedetectie en preventiemechanismen.De gebruiker blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate maatregelen voor de beveiliging van eigen account(s) en infrastructuur om misbruik te vermijden. Weepee verduidelijkt graag enkele goede praktijken die als referentie kunnen dienen in een aanbevelingsdocument op de website.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

13.1. Op deze Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de woonplaats van de verweerder dan wel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ARTIKEL 14. DIVERSE BEPALINGEN

14.1. In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in deze titel van de Algemene Voorwaarden en titel 1 van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen binnen deze titel voorrang op de bepalingen uit titel 1. Voor het overige zijn alle bepalingen uit titel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

TITEL 3. SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN WEEPEE WEBSHOP

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Weepee Webshop wordt verstaan onder:

1.1.1. “Weepee”: Weepee NV met zetel te Koeweideblock 2 / C10, B-1785 Merchtem en ondernemingsnummer BE0886187743, tevens handelend onder de handelsnamen Weepee Telecom en Weepee Webshop.

1.1.2. “Webshop”: De webwinkel van Weepee, bereikbaar via https://shop.weepee.io, en eventuele andere internetadressen zoals die van tijd tot tijd door Weepee kunnen worden bepaald.

1.1.3. “Koper”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Weepee in een contractuele relatie van overeenkomst op afstand treedt.

1.1.4. “Consument Koper”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt via een overeenkomst op afstand.

1.1.5. “Overeenkomst op afstand”: Een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.1.6. “Herroepingsrecht”: De mogelijkheid voor de consument Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.1.7. “Bedenktijd”: De periode waarbinnen de consument Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.1.8. “Producten”: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

1.1.9. “Weepee Belkredietproducten”: De Weepee Belkrediet Vouchers van minimum vijfentwintig (25) Euro. Ook de VoIP startpakketten die één van deze vouchers bundelen met een product op de website vallen onder de noemer van Belkredietproducten.

ARTIKEL 2. DE WEBSHOP EN PERSOONSGEGEVENS

2.1. De Weepee Webshop maakt onderdeel uit van Weepee NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1785 Merchtem, Koeweideblock 2 / C10. Weepee NV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is gekend bij de belastingdienst onder het nummer BE0886187743.

2.2. De Website is voorzien van een SSL-Certificaat. Weepee zal aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Weepee streeft naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik zal Weepee u op de hoogte brengen alsook aangifte doen bij de politie.

2.3. Weepee verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien Weepee uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Weepee altijd vooraf toestemming aan u vragen.

2.4. Weepee is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

2.5. Weepee streeft er naar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord via sales@weepee.io. U kan Weepee ook contacteren via telefoon op het nummer +32 15 69 69 69 en dit van maandag tot vrijdag, telkens van 10u00 tot 12u00.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand via de Weepee Webshop tussen enerzijds de Verkoper, hierna Weepee, en anderzijds de Koper of consument Koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Weepee en op alle artikelen op de Weepee Webshop. Elk aanbod staat open voor Kopers en Consument Kopers woonachtig binnen de Europese Unie.

3.2. Het plaatsen van een bestelling op de Weepee Webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die op de Website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de Algemene Voorwaarden van de Verkoper te kennen en te aanvaarden.

3.3. Weepee stelt de tekst van de Algemene Voorwaarden steeds ter beschikking op de Website. Elke gebruiker mag de Algemene Voorwaarden opslaan of afdrukken, doch niet wijzigen. Bij elke bestelling zijn de Algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de Website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

3.4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Weepee is ingestemd.

3.6. Weepee behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de Website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

4.1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Weepee Webshop is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

4.4. De Koper en Weepee komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Weepee gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4.5. Weepee behoudt zich het recht voor de inhoud van de Weepee Webshop te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel, tenzij expliciet anders vermeld.

5.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Weepee in haar bevestiging conform artikel 4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

5.4. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

ARTIKEL 6. BETALING

6.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

– Bankoverschrijving

– Kredietkaart (VISA, MasterCard)

– Bancontact

– KBC Online / CBC Online

– Belfius Direct Net

6.2. Weepee kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Weepee Webshop.

6.3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

6.4. In het geval door Weepee een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

6.5. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Weepee is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6.6. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10,00 % op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats worden toegewezen aan een openstaande interest, met inbegrip van de moratoire interest, en/of incassokosten en pas daarna aan de (oudste) uitstaande schulden aan de Verkoper.

6.7. In geval van niet tijdige betaling is Weepee bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6.8. Na de bestelling zal de Koper een bevestigings e-mail ontvangen met een samenvatting van de bestelling.

ARTIKEL 7. LEVERING

7.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Weepee ernaar om bestellingen die voor 14u00 op een werkdag zijn geplaatst binnen de achtenveertig (48) uur te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.2. Het is mogelijk dat sommige producten op een bepaald moment niet op voorraad zijn. Weepee kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden, noch voor de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Indien een niet voorradig product door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Weepee streeft ernaar vertragingen binnen één (1) werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

7.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien een levering, wegens een door de klant foutief ingegeven leveringsadres, bij Weepee terugkomt, kan Weepee niet verantwoordelijk gesteld worden voor een extra verzendkost.

7.4. Weepee is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

7.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

7.6. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.7. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Weepee het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en de bijhorende leveringskosten aan te rekenen.

7.8. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Weepee gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

ARTIKEL 8. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

8.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Weepee schriftelijk ter kennis worden gebracht.

8.2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Weepee is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT

9.1. Conform de artikels VI.47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt enkel de Consument Koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. De Consument Koper brengt Weepee binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen op de hoogte van zijn intentie tot herroeping. De Consument Koper kan het product dan binnen de veertien (14) kalenderdagen per post retour terugzenden. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Het product dient samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Weepee NV, Koeweideblock 2 / C10, 1785 Merchtem.

9.2. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd.

9.3. Het product dient in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Weepee, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

9.4. Indien de Consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt Weepee binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Weepee betaalde bedrag, middels een bank overschrijving, op het rekeningnummer dat Weepee van de Consument Koper hiertoe heeft ontvangen.

9.5. Weepee is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

9.6. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht kan de Consument Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

9.7. Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee (2) weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

10.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

ARTIKEL 11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. In beginsel geldt voor door Weepee geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Weepee in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

11.2. Indien Weepee om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

– Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Weepee of de fabrikant zijn verricht;

– Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

11.4. De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden Weepee te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Weepee zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

11.5. Weepee is onder geen beding aansprakelijk voor de goede werking van de geleverde goederen en diensten.

11.6. Weepee is enkel Verkoper van producten en is niet aansprakelijk voor de plaatsing van de toestellen en/of verkeerde aankopen van toestellen welke bijv. niet geschikt zijn voor de ruimten waar ze worden geplaatst of de doelstellingen waarvoor ze zijn aangekocht. Het is de Koper of Consument Koper steeds vrij om advies te vragen aan Weepee omtrent bepaalde producten.

11.7. Het is mogelijk dat Weepee op haar Webshop links opneemt naar andere externe websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Weepee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

11.8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van dit artikel uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Weepee streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

11.9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van dit artikel uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Weepee.

11.10. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

11.11. Zowel de Koper als Consument Koper is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de aangekochte producten.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1. In geval van overmacht is Weepee niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Weepee is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Weepee Webshop berusten bij Weepee, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

13.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijv. reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weepee, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de woonplaats van de verweerder dan wel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ARTIKEL 15. GESCHILLENREGELING EN BESLECHTING

15.1. ODR-platform (Online Dispute Resolution)

15.1.1. De Consument Koper heeft de mogelijk online klacht in te dienen met betrekking tot producten die online werden aangekocht op de Webshop. Hiertoe kan de Consument Koper gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Via deze link kan de Consument Koper toegang krijgen tot het platform.

15.1.2. Eens de Consument Koper het klachtenformulier op het ODR-platform heeft ingevuld en ingediend, ontvangt Weepee het formulier. Waarna Weepee en de Consument Koper binnen de dertig (30) dagen een keuze dienen te maken met betrekking tot welk geschillenorgaan het geschil zal behandelen.

15.1.3. Als een akkoord omtrent de keuze van geschillenorgaan wordt bereikt, worden de gegevens van de klacht automatisch naar dat geschillenorgaan gestuurd. Worden de partijen het niet eens, dan wordt de klacht niet verder verwerkt.

15.1.4. Eens het geschil werd doorverwezen naar het gekozen geschillenorgaan, zal dit orgaan de Consument Koper binnen de drie (3) weken op de hoogte brengen of het orgaan in kwestie bevoegd is voor het geschil.

15.1.5. De procedure via het geschillenorgaan neemt maximum negentig (90) dagen in beslag. Zodra de procedure is afgerond, deelt het geschillenorgaan het resultaat mee aam de partijen.

15.2. De Consument Koper kan zich met betrekking tot klachten over de diensten van Weepee ook steeds richten tot de Ombudsdienst Consumenten via deze link.

ARTIKEL 16. DIVERSE BEPALINGEN

16.1. De nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige voorwaarden en/of één of meerdere clausules van de verkoopovereenkomst zal in geen geval de nietigheid van de andere clausules, noch van de overeenkomst, met zich meebrengen.

16.2. Voor de Weepee Belkredietproducten gelden in beginsel de Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot Weepee VoIP telefonie. Voor het overige en voor zover er geen verschillen zijn tussen beide, gelden deze Algemene Voorwaarden.

16.3. In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in deze titel van de Algemene Voorwaarden en titel 1 van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen binnen deze titel voorrang op de bepalingen uit titel 1. Voor het overige zijn alle bepalingen uit titel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.